Privacybeleid

IAM Core, gevestigd aan Wibautstraat 2-TTH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.iamcore.nl Wibautstraat 2-TTH +31 6 29837293

Annika van Tent is de Functionaris Gegevensbescherming van IAM Core Hij/zij is te bereiken via secretaris@iamcore.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

IAM Core verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens (waaronder je studentnummer aan de Hogeschool van Amsterdam, deze is verplicht bij aanmelding) die je actief verstrekt door je aan te melden als lid via het desbetreffende aanmeldformulier op de website, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Betalingsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@iamcore.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

IAM Core verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • IAM Core analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • IAM Core verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of onze erkenning als vereniging.

Geautomatiseerde besluitvorming

IAM Core neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IAM Core) tussen zit.

IAM Core gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Suite (Docs & Sheets) | Tekstverwerking, dataopslag en dataverwerking. Alle gegevens worden handmatig door een bestuurslid gecontroleerd en ingevoerd.
 • WordPress / Database | Gegevens van bedrijven die zich aanmelden worden door desbetreffende gebruikers zelf ingevuld en worden na een jaar automatisch weer verwijderd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IAM Core bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Format:

 • (Categorie) persoonsgegevens
  • Bewaartermijn
  • Reden
 • Personalia
  • 2 jaar
  • Een lidmaatschap van onze vereniging duurt minimaal 1 jaar. Lidmaatschap wordt automatisch beëindigd mocht er na de verlenging deadline niet verlengd zijn. Na beëindiging lidmaatschap worden deze gegevens nog een jaar bewaard om oud-leden te kunnen bereiken voor opinie-/verbeteringsdoeleinden.
 • Overige persoonsgegevens (waaronder je studentnummer aan de Hogeschool van Amsterdam)
  • 2 jaar
  • Een lidmaatschap van onze vereniging duurt minimaal 1 jaar. Lidmaatschap wordt automatisch beëindigd mocht er na de verlenging deadline niet verlengd zijn. Na beëindiging lidmaatschap worden deze gegevens nog een jaar bewaard om oud-leden te kunnen bereiken voor opinie-/verbeteringsdoeleinden.
 • Adres
  • 1 jaar
  • Een lidmaatschap van onze vereniging duurt minimaal 1 jaar. Lidmaatschap wordt automatisch beëindigd mocht er na de verlenging deadline niet verlengd zijn. Na beëindiging lidmaatschap worden deze gegevens verwijderd.
 • Betalingsgegevens
  • 5 jaar
  • Een lidmaatschap heeft jaarlijkse kosten. Deze betalingsgegevens zijn wij verplicht om 5 jaar te bewaren in onze grootboeken voor belastingdoeleinden. Betalingsgegevens worden niet actief verwijderd, echter slaan wij wanneer mogelijk alleen meta-data en zo min mogelijk persoonlijke data op.

Delen van persoonsgegevens met derden

IAM Core verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. IAM Core blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IAM Core gebruikt alleen technische en functionele cookies. Evenals analytische cookies, die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door IAM Core en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar leden@iamcore.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

IAM Core wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IAM Core neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bestuur@iamcore.nl

IAM Core