Conceptakte IAM Core 2022

CONCEPT DE DATO 25 MEI 2022

UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

STATUTENWIJZIGING

IAM CORE

2021S19745BG.STW

Heden, * tweeduizend *, verscheen voor mij, mr. Cecile Anne Maria Rijnja-Witlox, kandidaat-notaris, hierna te noemen: “notaris”, als waarnemer van het vacante protocol van mr. Paul Robert Schut, gedefungeerd notaris te Amsterdam:

*.

De comparant verklaarde dat:

I. de statuten van IAM Core, een vereniging, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Rhijnspoorplein 1, 1091 GC Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34263647 (hierna genoemd: de “Vereniging), werden laatstelijk vastgesteld bij akte van statutenwijziging op dertig augustus tweeduizend zeven verleden voor destijds mr. P.E.M. Dukkers, notaris te Amsterdam Nieuw-West;

II. in de algemene leden vergadering van de Vereniging gehouden op [*] tweeduizend [*] is onder andere besloten:

a. de statuten van de Vereniging te wijzigen als nagemeld, en

b. de comparant te machtigen deze akte van statutenwijziging te tekenen.

De notulen van deze vergadering zijn aan deze akte gehecht.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze de statuten van de Vereniging partieel te wijzigen als volgt:

Artikel 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Doel

Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel: 

a. het stimuleren van de contacten – tussen- en het behartigen van de belangen van – studie, studenten en docenten van de opleiding Communication and Multimedia Design en verwante opleidingen van Communication and Multimedia Design (hierna te noemen: de “Opleiding“), die in stand wordt gehouden door de Stichting Hogeschool van Amsterdam, geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 34215054 (“HvA”);

b. het verrichten van al hetgeen wat met het vorenstaande in de meest ruime zin van het woord verband houdt.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het organiseren van sociale en academische evenementen en het bevorderen van informatieverstrekking, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het geven van lezingen, congressen, studiereizen en het hebben en onderhouden van een website, ten behoeve van de studenten van de Opleiding;

b. het bereiken van aankomende studenten en/of andere belangstellenden, en verder het verrichten van al hetgeen wat met het vorenstaande in de meest ruime zin van het woord verband houdt.

 3. De vereniging beoogt geen winst.”

Artikel 4 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“1. De vereniging kent:

Leden: studenten en leraren van de Opleiding;

Buitengewone leden: afgestudeerde studenten (alumni) en oud-studenten van de Opleiding;

Ereleden: zij die als zodanig zijn benoemd door de algemene ledenvergadering.”

Artikel 8 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zes (6) natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.”

Aan artikel 8 wordt een nieuw lid 8 toegevoegd en komt te luiden als volgt:

Artikel 8 lid 8:

”8. Bij ontstentenis of belet van een bestuurslid is het overblijvende bestuurslid of zijn de overblijvende bestuursleden met het besturen van de vereniging belast.

Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enig bestuurslid wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door de opleidingsmanager van de Opleiding die in stand wordt gehouden door de HvA, of door een persoon daartoe aan te wijzen door de voorzitter.”

Aan artikel 8 wordt een nieuw lid 9 toegevoegd en komt te luiden als volgt:

Artikel 8 lid 9:

”9. Degene die bij ontstentenis of belet van bestuursleden ingevolge lid 8 van dit artikel is aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurslid gelijkgesteld.”

Aan artikel 8 wordt een nieuw lid 10 toegevoegd en komt te luiden als volgt:

Artikel 8 lid 10:

”10. Een bestuurslid dat bij een voorgenomen bestuursbesluit een direct of indirect persoonlijk belang

  heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging of de met haar verbonden onderneming

  of organisatie, dient dit onverwijld te melden aan het bestuur.”

Aan artikel 8 wordt een nieuw lid 11 toegevoegd en komt te luiden als volgt:

Artikel 8 lid 11:

”11. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een

  tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 10 heeft. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen

  worden genomen, wordt het besluit niettemin genomen door het bestuur onder schriftelijke

  vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.”

Aan artikel 9 wordt een nieuw lid 3 toegevoegd en komt te luiden als volgt:

Artikel 9 lid 3:

“3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie.”

SLOTBEPALING

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

De inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. Tevens is de comparant gewezen op de gevolgen van deze akte.

De comparant heeft verklaard tijdig voor het tekenen van deze akte van de inhoud te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Onmiddellijk daarna is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

IAM Core